พระรอดลำพูน วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เก่าแก่มากครั้งโบราณกาล ถูกสร้างมาตั้งแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๒๐๐ เศษ ในอดีตสมัยพระนางจามเทวี ได้เดินทางที่จะมาครองราช นครหริภุญชัยนั้น ท่านได้ให้นำ พระพุทธรูปนาคปรก หรือ พระดิลกดำ จากเมืองละโว้ มาด้วยโดยเพื่อเป็นสิริมงคงคู่บ้านคู่เมือง และท่านได้นำพระดังกล่าวประดิษฐานไว้ที่วัดมหาวันชาวเมืองเรียกกันว่า พระรอดหลวง หรือ พระรอดลำพูน ซึ่งต่อมาได้เป็น แบบพิมพ์จำลอง พระเครื่อง ที่ลือชื่อกรุหนึ่ง นั่นก็คือ พระรอดลำพูน นั่นเอง   ในสมัยเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร ได้มีการปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ในวัดมหาวันขึ้นมาใหม่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๓๘ ซึ่งแต่เดิมองค์เจดีย์ยอดปรักหักพังลงไป พระรอด ซึ่งถูกบรรจุไว้ได้กระจัดกระจายไปพร้อมกับยอดเจดีย์ซึ่งหักพังลงไปทางทิศตะวันตก เพราะได้มีผู้ขุดพบยอดพระเจดีย์ซึ่งเป็นศิลาแลงทางทิศนั้น อนึ่งปรากฏว่า มีผู้ค้นพบ พระรอดได้เป็นจำนวนมากมายทางทิศนี้ด้วย ซึ่งมีมากกว่าทิศอื่นๆ จนกระทั่งสถานที่ขุดได้กลายเป็นบ่อน้ำ (บ่อน้ำปัจจุบัน) ในการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ในครั้งนี้ได้พบ พระรอดจำนวนมากในซากกรุเจดีย์วัดมหาวัน พระรอด ส่วนหนึ่ง ได้รับการบรรจุเข้าไปไว้ในพระเจดีย์ใหม่ และบางส่วนได้มีผู้นำไปสักการบูชา แต่ยังมีอีกบางส่วนที่ปะปนกับเศษซากกรุเก่า กระจายไปทั่วบริเวณวัด ในสมัยเจ้าหลวงอินทยงยศ ทรงได้พิจารณาเห็นว่ามีต้นโพธิ์… Read More


พระผงสุพรรณ เป็นสุดยอดพระเครื่องฯ ในชุดเบญจภาคีที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง และนิยมมากที่สุดในเมืองสุพรรณบุรี ข้อมูลตำนานการสร้าง พระผงสุพรรณ  การสร้าง พระผงสุพรรณ นั้น เล่ากันว่าท่านพระมหา ชื้น แห่งวัดจักรวรรดิ์ ฯ จ.กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แปลจากใบลานทอง ที่พระปรางวัดพระธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ,ศ ๒๔๕๓ โดยมีใจความดังนี้ ศุภมัสดุ ๑๒๖๕ สิทธิการิยะแสดงบาทไว้ให้รู้ว่ามีพระฤาษีพิลาลัยเป็นประธานในพิธี อธิฐานจิตตั้งใจที่จะสร้าง พระผงสุพรรณ ด้วยอิทธิฤทธิ์ ทำเป็นเครื่องประดิษฐ์มีสุวรรณ เป็นต้น มีท่านพระศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระฤาษีอีก ๔ ตน พร้อมใจกันนำเอาแร่ธาตุหลากหลาย ตลอดจนมีว่านไม้ทั้งหลายอันมีฤทธิ์ต่างๆกัน ที่หายากยิ่ง ต้องเสาะแสวงหาในป่า ครั้งได้แล้วพระฤาษีทั้งหลาย  จึงได้ตั้งจิตอันเชิญเหล่าเทพเทวดา เข้ามาร่วมกันทำพิธี โดยได้เอาว่านไม้มาบดให้ละเอียดทำผงแล้วปั้นพิมพ์ด้วยลายมือ ทำการตั้งจิตเสกด้วยมนต์คาถา เป็นเวลาครบ ๓ เดือน แล้วมีประสงค์ให้นำ พระผงสุพรรณ ที่ได้ปลุกเสกนี้ เอาไปประดิษฐานไว้ในสถูปใหญ่แห่งเมืองพรรธม นั้นก็คือ พระบรมธาตุ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่คอยปกปักรักษาเมืองสุพรรณบุรี จากการรุกรานของเมืองต่างๆ ถ้าผู้ใดได้พบให้รีบเอาไปสักการบูชาเป็นของวิเศษนักแล… Read More