ปัญหาผู้ใช้แรงงานภายในสถานประกอบการเกี่ยวข้องกับ ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะผู้เสพนอกจากเป็นปัญหาต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้แรงงานแล้ว ยังเป็นปัญหาโดยตรงต่อองค์กร ทำให้สถานประกอบการนั้นๆขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด ผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบการ สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ด้วย 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 1.กำหนดนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ  สำหรับรายละเอียดของนโยบายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในองค์กรนั้นๆ เนื่องจากลักษณะของธุรกิจและสภาพปัญหาของแต่ละสถานประกอบการไม่เหมือนกัน 2.ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพราะหัวหน้างานเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและผู้ใช้แรงงาน 3.ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อผู้ใช้แรงงาน การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้ใช้แรงงาน ทำได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การประชุมเฉพาะกิจ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการ หรือการให้ความรู้ทางเสียงตามสาย 4.ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ปัญหาของผู้ติดยาเสพติด เกิดได้จากหลายสาเหตุ นอกจากผู้ประกอบการจะหามาตรการในการป้องกันปัญหาแล้ว ยังต้องให้การดูแลและช่วยเหลือพนักงานหรือผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหา โดยเริ่มจากหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เสพยาเสพติด ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และส่งสถานบำบัดฟื้นฟูกรณีเป็นผู้เสพ 5.การตรวจทดสอบสารเสพติดภายในองค์กร ปัจจุบันภายในองค์กรหรือภายในสถานประกอบการต่างๆจะมีอุปกรณ์ทดสอบหาสารเสพติด เป็นกระบวนการตรวจสอบแบบง่ายๆโดยการตรวจปัสสาวะของพนักงานหรือผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าสารเสพติดที่ตรวจพบนั้นเป็นชนิดใด เช่น  ยาม้า กัญชา ยาไอซ์ หรืออื่นๆ การรณรงค์หรือการหามาตรการในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการต่างๆ นอกจากทั้ง 5 แนวทางที่กล่าวมาแล้ว… Read More