พระรอดลำพูน วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เก่าแก่มากครั้งโบราณกาล ถูกสร้างมาตั้งแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๒๐๐ เศษ ในอดีตสมัยพระนางจามเทวี ได้เดินทางที่จะมาครองราช นครหริภุญชัยนั้น ท่านได้ให้นำ พระพุทธรูปนาคปรก หรือ พระดิลกดำ จากเมืองละโว้ มาด้วยโดยเพื่อเป็นสิริมงคงคู่บ้านคู่เมือง และท่านได้นำพระดังกล่าวประดิษฐานไว้ที่วัดมหาวันชาวเมืองเรียกกันว่า พระรอดหลวง หรือ พระรอดลำพูน ซึ่งต่อมาได้เป็น แบบพิมพ์จำลอง พระเครื่อง ที่ลือชื่อกรุหนึ่ง นั่นก็คือ พระรอดลำพูน นั่นเอง   ในสมัยเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร ได้มีการปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ในวัดมหาวันขึ้นมาใหม่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๑ – ๒๔๓๘ ซึ่งแต่เดิมองค์เจดีย์ยอดปรักหักพังลงไป พระรอด ซึ่งถูกบรรจุไว้ได้กระจัดกระจายไปพร้อมกับยอดเจดีย์ซึ่งหักพังลงไปทางทิศตะวันตก เพราะได้มีผู้ขุดพบยอดพระเจดีย์ซึ่งเป็นศิลาแลงทางทิศนั้น อนึ่งปรากฏว่า มีผู้ค้นพบ พระรอดได้เป็นจำนวนมากมายทางทิศนี้ด้วย ซึ่งมีมากกว่าทิศอื่นๆ จนกระทั่งสถานที่ขุดได้กลายเป็นบ่อน้ำ (บ่อน้ำปัจจุบัน) ในการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ในครั้งนี้ได้พบ พระรอดจำนวนมากในซากกรุเจดีย์วัดมหาวัน พระรอด ส่วนหนึ่ง ได้รับการบรรจุเข้าไปไว้ในพระเจดีย์ใหม่ และบางส่วนได้มีผู้นำไปสักการบูชา แต่ยังมีอีกบางส่วนที่ปะปนกับเศษซากกรุเก่า กระจายไปทั่วบริเวณวัด ในสมัยเจ้าหลวงอินทยงยศ ทรงได้พิจารณาเห็นว่ามีต้นโพธิ์… Read More