ปัจจุบันมีโครงการอนุรักษ์หรือการรณรงค์ในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จุดประสงค์หลักๆก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาไว้ หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น  “โรงงานสีขาว” เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทำให้โรงงานหรือสถานประกอบการนั้นๆปราศจากยาเสพติด หลักเกณฑ์โรงงานสีขาว สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้แรงงาน ทำให้เป็นสถานประกอบการหรือโรงงานสีขาว ก็คือ หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฎิบัติ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้ 1.มีการกำหนดนโยบายในการป้องกันปัญหายาเสพติดไว้อย่างชัดเจน ผู้ประกอบการจะต้องนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติดไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณารับแรงงาน การควบคุม ตรวจสอบทดสอบหาสารเสพติดจากผู้ใช้แรงงานภายในองค์กร จัดทำบันทึกประวัติของพนักงานแต่ละคนไว้อย่างละเอียด และให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 2.มีป้ายประกาศเตือนพิษภัยของยาเสพติดไว้ในสถานประกอบการ นอกจากมีป้ายประกาศเตือนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดไว้ในสถานประกอบการแล้ว ควรมีป้ายชี้แจงมาตรการ การทดสอบ การลงโทษเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน หากมีแรงงานต่างด้าวควรมีป้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความเข้าใจและปฎิบัติตามถูกต้อง 3.มีคณะทำงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ ในสถานประกอบการนั้นๆ ต้องจัดให้มีคณะทำงานเพื่อสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพนักงานและผู้ใช้แรงงาน มีหน้าที่ทดสอบตรวจสอบสารเสพติดและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด 4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและโทษของยาเสพติด มีการอบรมให้ความรู้กับคณะทำงาน และผู้ใช้แรงงานให้ทราบถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด ทราบนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในองค์กร 5.มีกิจกรรมรณรงค์ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดประกวดคำขวัญ จัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้แรงงาน ต่อภาพลักษณ์ขององค์การและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 6.มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ ในสถานประกอบการจะต้องดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการตรวจและ ทดสอบหาสารเสพติด โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ตรวจประจำปีหรือตรวจเฉพาะกิจ… Read More