ชุดตรวจสารเสพติด GPO

ชุดตรวจสารเสพติด หรือ อุปกรณ์ทดสอบหาสารเสพติด ให้โทษในร่างกายของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้รู้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ และการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย สามารถตรวจได้จาก ปัสสาวะ เหงื่อ น้ำลาย เลือด เส้นผม และเล็บ ซึ่งการเลือกตัวอย่างชนิดใดมาทดสอบขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ตรวจ

ครั้งนี้ทางทีมงานขออนุญาตินำเสนอ ชุดตรวจสารเสพติด โดยใช้น้ำปัสสาวะ ในการทดสอบ เป็นแบบชนิดตลับหยด ยี่ห้อ องค์การเภสัชกรรม GPO

…or something like this:

ชุดตรวจสารเสพติด แบบดังกล่าวเป็นชุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เหมาะสำหรับ บริษัทเอกชน บริษัทขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการที่จะนำไปตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการคัดแยกคนติดสารเสพติดออกจากกลุ่มคนทั่วไป และเพื่อนำกลุ่มบุคคลดังกล่าวส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

การที่หน่ายงานของท่านมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื่องการใช้สารเสพติดในบริษัท หรือหน่วยงานราชการนั้นเป็นการส่งเสริมมาตรการการลดปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มคนวันแรงงานในประเทศ เพื่อสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี