การตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ สำคัญอย่างไร

การแพร่ระบาดของสารเสพติดทุกรูปแบบ เป็นปัญหาอย่างมากต่อเยาวชนและกลุ่มคนที่อยู่ในวัยแรงงาน จากสถิติข้อมูลของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุขปี 2560-2562 พบว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดเป็นคนวัยแรงงานมากถึงร้อยละ 60.62 จากปัญหาที่พบ ทำให้มีการควบคุมและกำหนดให้สถานประกอบการตรวจสอบผู้ใช้แรงงานหรือพนักงาน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกประเภท

การตรวจหาสารเสพติดพนักงาน

ปัญหาแรงงานและการตรวจสารเสพติด

                จากปัญหาผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่อยู่ในวัยทำงานภายในสถานประกอบการต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ประกอบกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการตรวจสอบพนักงานหรือบุคคลากรผู้ใช้แรงงาน เพื่อทำให้สถานประกอบการนั้นๆเป็นองค์กรที่ปลอดภัยจากยาเสพติด สถานประกอบการต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสารเสพติดไว้ใช้ภายในองค์กร

ชุดตรวจสารเสพติด คืออะไร

                ชุดตรวจสารเสพติด หรืออุปกรณ์ทดสอบหาสารเสพติดให้โทษในร่างกายของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้รู้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ และการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย สามารถตรวจได้จาก ปัสสาวะ เหงื่อ น้ำลาย เลือด เส้นผม และเล็บ ซึ่งการเลือกตัวอย่างชนิดใดมาทดสอบขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทดสอบ

ความสำคัญของการตรวจสารเสพติด ในสถานประกอบการ

                จากนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้สถานประกอบการทุกแห่งต้องปลอดจากยาเสพติด โดยส่งเสริมให้มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการเฝ้าระวังสำรวจพฤติกรรมของลูกจ้างและพนักงานในองค์กร หากพบว่ามีพฤติกรรมและตรวจพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย ก็จะถูกส่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนั้นการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ ยังเป็นการตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยอีกด้วย

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

                สำหรับเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานให้สถานประกอบการใช้ตรวจสอบป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่

                1.มีบริการจัดการที่เป็นระบบ

                2.มีคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดภายในสถานประกอบการโดยเฉพาะ

                3.มีการประกาศประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านและให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

                4.มีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                5.มีมาตรการช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้เสพหรือผู้ติดยา

                6.มีการติดตามและประเมินผล

                การเฝ้าระวังตรวจสอบพฤติกรรมแรงงานหรือพนักงานในสถานประกอบการ มีการตรวจหาสารเสพติดด้วย ชุดทดสอบสารเสพติด นอกจากเป็นการสนองนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐแล้ว ยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับองค์กร ทำให้เป็นสถานประกอบการสีขาวที่ปราศจากยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์

Leave a Comment