แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ปัญหาผู้ใช้แรงงานภายในสถานประกอบการเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะผู้เสพนอกจากเป็นปัญหาต่อสุขภาพและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้แรงงานแล้ว ยังเป็นปัญหาโดยตรงต่อองค์กร ทำให้สถานประกอบการนั้นๆขาดเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

                แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด ผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบการ สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ด้วย 5 ขั้นตอน ต่อไปนี้

1.กำหนดนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด

                มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ  สำหรับรายละเอียดของนโยบายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในองค์กรนั้นๆ เนื่องจากลักษณะของธุรกิจและสภาพปัญหาของแต่ละสถานประกอบการไม่เหมือนกัน

2.ฝึกอบรมให้ความรู้

                จัดฝึกอบรมให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพราะหัวหน้างานเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานและผู้ใช้แรงงาน

3.ให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อผู้ใช้แรงงาน

                การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานและผู้ใช้แรงงาน ทำได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การประชุมเฉพาะกิจ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดนิทรรศการ หรือการให้ความรู้ทางเสียงตามสาย

4.ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา

                ปัญหาของผู้ติดยาเสพติด เกิดได้จากหลายสาเหตุ นอกจากผู้ประกอบการจะหามาตรการในการป้องกันปัญหาแล้ว ยังต้องให้การดูแลและช่วยเหลือพนักงานหรือผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหา โดยเริ่มจากหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เสพยาเสพติด ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และส่งสถานบำบัดฟื้นฟูกรณีเป็นผู้เสพ

5.การตรวจทดสอบสารเสพติดภายในองค์กร

                ปัจจุบันภายในองค์กรหรือภายในสถานประกอบการต่างๆจะมี อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด เป็นกระบวนการตรวจสอบแบบง่ายๆโดยการตรวจปัสสาวะของพนักงานหรือผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าสารเสพติดที่ตรวจพบนั้นเป็นชนิดใด เช่น  ยาม้า กัญชา ยาไอซ์ หรืออื่นๆ

                การรณรงค์หรือการหามาตรการในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการต่างๆ นอกจากทั้ง 5 แนวทางที่กล่าวมาแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ภายในห้องทำงานมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อมีการตรวจสุขภาพประจำปีอาจมีตรวจสารเสพติดไปพร้อม หรือจัดให้การมีตรวจสารเสพติดเป็นการเฉพาะโดยกำหนดเป็นนโยบายแต่ไม่แจ้งวันตรวจให้พนักงานหรือผู้ใช้แรงงานทราบล่วงหน้า ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบการ

Leave a Comment