โรงงานสีขาว คืออะไร

ปัจจุบันมีโครงการหรือการรณรงค์ในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย จุดประสงค์หลักๆก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาไว้ หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น  “โรงงานสีขาว” เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทำให้สถานประกอบการนั้นๆปราศจากยาเสพติด

หลักเกณฑ์โรงงานสีขาว

                สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้แรงงาน ทำให้เป็นสถานประกอบการหรือโรงงานสีขาว ก็คือ หลักเกณฑ์ที่ต้องถือปฎิบัติ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

1.มีการกำหนดนโยบายในการป้องกันปัญหายาเสพติดไว้อย่างชัดเจน

                ผู้ประกอบการจะต้องนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติดไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณารับแรงงาน การควบคุม ตรวจสอบหาสารเสพติด จากผู้ใช้แรงงานภายในองค์กร จัดทำบันทึกประวัติของพนักงานแต่ละคนไว้อย่างละเอียด และให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

2.มีป้ายประกาศเตือนพิษภัยของยาเสพติดไว้ในสถานประกอบการ

                นอกจากมีป้ายประกาศเตือนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดไว้ในสถานประกอบการแล้ว ควรมีป้ายชี้แจงมาตรการ การทดสอบ การลงโทษเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน หากมีแรงงานต่างด้าวควรมีป้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความเข้าใจและปฎิบัติตามถูกต้อง

3.มีคณะทำงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ

                ในสถานประกอบการนั้นๆ ต้องจัดให้มีคณะทำงานเพื่อสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพนักงานและผู้ใช้แรงงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบสารเสพติด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด

4.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและโทษของยาเสพติด

                มีการอบรมให้ความรู้กับคณะทำงาน และผู้ใช้แรงงานให้ทราบถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด ทราบนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในองค์กร

5.มีกิจกรรมรณรงค์

                ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดประกวดคำขวัญ จัดนิทรรศการ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้แรงงาน ต่อภาพลักษณ์ขององค์การและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

6.มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ

                ในสถานประกอบการจะต้องดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการตรวจและทดสอบหาสารเสพติด โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ตรวจประจำปีหรือตรวจเฉพาะกิจ

7.ตรวจสอบเพื่อรักษามาตรฐานโรงงานสีขาว

                สถานประกอบการจะต้องรักษามาตรฐานความเป็นโรงงานสีขาว โดยกำหนดนโยบายมอบหมายให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบคอยส่อดส่องพฤติกรรมการทำงานของพนักงานและผู้ใช้แรงงานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เสพ และไม่เป็นผู้ค้า

8.อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

                สถานประกอบการจะต้องจัดทำบันทึกและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบจากส่วนราชการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

เกณฑ์ประเมินโรงงานสีขาว

                1.โรงงานสีขาว  ระดับหนึ่ง             ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ

                2.โรงงานสีขาว  ระดับสอง              ต้องผ่านเกณฑ์  2,5,7,8

                3.โรงงานสีขาว  ระดับสาม              ต้องผ่านเกณฑ์ 1,2,7

Leave a Comment