5 ข้อดี การตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในองค์กร

ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในสังคม เป็นข่าวให้เราได้รับรู้ทุกวัน จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณะสุขยังระบุอีกว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุดได้แก่กลุ่มคนวัยทำงานหรือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

 การตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในองค์กร

จากสถิติและข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานและผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นในสถานประกอบการหรือในองค์กรต่างๆจึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะตรวจพบผู้ใช้สารเสพติดได้มาก และจากนโยบายที่ต้องการให้สถานประกอบเป็นองค์กรสีขาวที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ทำให้องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆ จัดหามาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจัดให้มีการใช้ ชุดตรวจหาสารเสพติด ภายในองค์กรเป็นระยะๆ

5 ข้อดี ในการตรวจหาสารเสพของพนักงานในองค์กร

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น

การตรวจหายาเสพติดในสถานประกอบการ เป็นนโยบายการบริหารที่นอกจากสนองต่อนโยบายภาครัฐเพื่อทำให้สถานประกอบเป็นองค์กรสีขาวที่ปลอดภัยจากยาเสพติดแล้ว ยังทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้ใช้แรงงานภายในองค์กรดีขึ้น

2.การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การตรวจหายาเสพติดในสถานประกอบการ ถือเป็นมาตรการที่มีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากผู้ใช้แรงงานหรือทรัพยากรบุคคล เป็นกำลังสำคัญเมื่อพนักงานมีคุณภาพสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ก็เป็นไปได้ง่าย

3.สถานประกอบการมีความเข้มแข็ง

การบริหารองค์กรโดยกำหนดให้มีการตรวจหายาเสพติดเป็นประจำ ทำให้องค์กรหรือสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติด มีระบบเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นองค์กรสีขาวที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

4.สร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันต่อองค์กร

ปัญหาการติดยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน ส่วนหนึ่งเกิดจากความเป็นอยู่ที่ยากจน การแข่งขัน รายได้ที่ไม่เพียงกับค่าใช้จ่าย ทำให้ต้องดิ้นรนหาทางออกให้กับตนเองบางคนหาทางออกไม่ได้ก็เลือกเสพยาเสพติดเพื่อให้ลืมปัญหาลืมความทุกข์ เมื่อตรวจพบสารเสพติดและมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการส่งไปบำบัดฟื้นฟูและสามารถรับกลับเข้าทำงานใหม่อีกครั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกความรักความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งส่งผลทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน

5.เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

การ ตรวจหาสารเสพติด ในสถานประกอบการ ทำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสถานประกอบการ เป็นการส่งผลดีต่อส่วนรวม เพราะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย

ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพื้นฐานการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคม และส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเจ้าของสถานประกอบการเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน แสวงหาผลกำไรมากขึ้น ทำให้พนักงานหรือผู้ใช้แรงงานต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้รับค่าแรงมากตามปริมาณงาน จนต้องพึงพายาเสพติด เพื่อหวังให้กระตุ้นการทำงาน หากมีมาตรการป้องกันและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ นอกจากทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไปแล้วยังส่งผลให้องค์กรหรือสถานประกอบการพัฒนาขึ้นในทุกๆด้าน

Leave a Comment