Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (2024)

ENSKPřihlásit sePřihlásit se (EduID)

> Theses thcc4i > thesis

Zpět na vyhledávání

doc. Ing. Martina HŘIBOVÁ, Ph.D.

Disertační práce

Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám

Odraz konstrukce střihů ve španělském výtvarném umění

The influence of the pattern construction on the depiction of the Spanish fashion of the high Middle Ages and early modern times in Bohemian and European paintings
Anotace:

Předmětem práce bylo pomocí obrazových a písemných pramenů sledovat proměny módních oděvů, střihů a oděvních zvyklostí aristokratů ve Španělsku v 13 - 17. století a jejich zasazení do evropského kontextu. Největší pozornost byla věnována druhé polovině 16. století, kdy španělská móda silně ovlivňovala evropské odívání a zároveň z této doby pocházejí významné šlechtické či královské portréty napomáhající …více

Abstract:

The subject of the work was by pictorial and written sources to describe the changes in fashion clothing, patterns and clothing habits of aristocrats in Spain in the 13th - 17th century and contextualization into the European development. The greatest attention was paid to the second half of the 16th century, when Spanish fashion strongly influenced European culture, and at the same time important …více

Klíčová slova

konstrukce střihu odívání ve Španělsku španělské výtvarné umění

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce:10. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

 • LaTeX
 • HTML
 • text
 • BibTeX
 • Wikipedie

HŘIBOVÁ, Martina. \textit{Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám}. Online. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/thcc4i/.

HŘIBOVÁ, Martina. <i>Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám</i>. Online. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/thcc4i/.

HŘIBOVÁ, Martina. Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám. Online. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/thcc4i/.

@PhdThesis{HRIBOVA2022thesis,
AUTHOR = "HŘIBOVÁ, Martina",
TITLE = "Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám [online]",
YEAR = "2022 [cit. 2024-07-10]",
TYPE = "Disertační práce",
SCHOOL = "Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakultaOlomouc",
NOTE = "SUPERVISOR: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.",
URL = "https://theses.cz/id/thcc4i/",
}

@PhdThesis{HRIBOVA2022thesis,
AUTHOR = {HŘIBOVÁ, Martina},
TITLE = {Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám},
YEAR = {2022},
TYPE = {Disertační práce},
INSTITUTION = {Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta},
LOCATION = {Olomouc},
SUPERVISOR = {prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.},
URL = {https://theses.cz/id/thcc4i/},
URL_DATE = {2024-07-10},
}

{{Citace kvalifikační práce| příjmení = HŘIBOVÁ| jméno = Martina| instituce = Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta| titul = Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám| url = https://theses.cz/id/thcc4i/| typ práce = Disertační práce| vedoucí = prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.| rok = 2022| počet stran =| strany =| citace = 2024-07-10| poznámka =| jazyk = }}
Jak správně citovat práci

HŘIBOVÁ, Martina. Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám. Olomouc, 2022. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

 • světu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teorie a dějiny výtvarných umění / Teorie a dějiny výtvarných umění

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

 • Ortega y Gasset o výtvarném umění
  Lucie Dostálová
 • Ramón Gómez de la Serna a výtvarné umění
  Petra ŠIMČÁKOVÁ
 • Slow Fashion, aneb tempo giusto ve světě pomíjivých módních trendů
  Ivana Ježková
 • Aspekty rozvoje tvořivosti ve výuce předmětu konstrukce oděvů
  Radka Kosková
 • Geometrické základy konstrukce střihů oděvů
  Pavlína ŠNAJDROVÁ
 • Střihová konstrukce dětských elastických oděvů
  Dominika Hrubá
 • Konstrukce sdruženého (střih/ohyb) nástroje pro výrobu plechového dílu
  Michal Kománek
 • Střihová konstrukce kompresního prádla pro tlakovou léčbu
  Nadiia Kholiavko

Všechny práce

Název

Vložil

Vloženo

Práva

Složky

Soubory
 • Disertacni_prace_Hribova.pdf
 • Disertacni_prace_Hribova_Archive.pdf

thesis Disertacni_prace_Hribova.pdf

MARKLOVÁ, E.

15. 3. 2022

 • Co je jinak přidání souboru

  Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (2)

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

 • Co je jinak další operace se soubory

  Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (3)

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

 • Co je jinak pohled pro experty

  Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (4)

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

 • Co je nové vyhledávání souborů

  Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (5)

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (6)

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

 • Co se chystá

  Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (7)

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.



Španělský oděv v historii s přihlédnutím k českým sbírkám (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 6469

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.